Danh sách liên kết

Để tạo danh sách liên kết, tại màn hình bố cục website, bạn bấm nút Thêm tiện ích >> Danh sách liên kết 

Một popup hiển thị, bạn nhập các thông tin của tiện ích bao gồm: 

- Tiêu đề: nội dung tiêu đề ngắn gọn của tiện ích, hiển thị ở bên trên trên danh sách các liên kết trên website

- Text: là tên của liên kết

- URL: URL chuyển hướng tới khi bạn bấm vào tiêu đề liên kết

Nếu bạn muốn khi khách bấm vào liên kết sẽ mở cửa sổ mới thì bạn tick vào ô ở bên cạnh liên kết đó.

Bạn có thể tạo rất nhiều liên kết trong cùng 1 tiện ích này. Để thêm liên kết, bạn bấm vào nút Thêm liên kết và nhập các thông tin tương tụ như bên trên.

Sau khi tạo xong các liên kết, bạn bật ON nút "Hiển thị trên website" rồi bấm nút Lưu để hoàn tất. 

Tiện ích sau khi cài đặt sẽ hiển thị trên website như hình bên dưới:

Bạn cũng có thể Sửa/Xóa danh sách trong tiện ích bất cứ lúc nào.

- Sửa tiện ích: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích "Danh sách liên kết" >> cập nhật thông tin tiện ích >> bấm nút Lưu để lưu lại.

- Di chuyển thứ tự của tiện ích: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích "Danh sách liên kết" >> bấm mũi tên để di chuyển liên kết lên trên, bấm mũi tên để di chuyển liên kết xuống bên dưới >> bấm Lưu để lưu lại thứ tự liên kết đã chỉnh sửa. 

- Xóa một/nhiều liên kết: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích "Danh sách liên kết" >> bấm Xóa ở liên kết cần xóa.

- Xóa tiện ích: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích "Danh sách liên kết" >> Xóa để xóa tiện ích khỏi bố cục website.

Tiện ích này thường được sử dụng ở chân trang website để cập nhật thêm một số thông tin về doanh nghiệp/chính sách bán hàng. 

Chúc bạn thành công!