Brand - Thương hiệu

Tiện ích Brand nhằm hiển thị các danh sách thương hiệu của đối tác, sản phẩm/dịch vụ của website. Từ đó giúp thu hút được nhóm khách hàng mục tiêu, tăng hiệu quả truyền thông cho website,...

Để thêm danh sách các Brand vào website, bạn cần tạo danh sách Brand

>> Cách tạo Brand

Khi đã có danh sách Brand hoạt động, tại màn hình bố cục website, bạn tick chọn Thêm tiện tích >> Thương hiệu

Một popup hiển thị, bạn nhập thông tin sau:

+ Tiêu đề: tiêu đề ngắn gọn của tiện ích, biểu thị nội dung của Brand - Thương hiệu hiển thị trên website

+ Mô tả: Mô tả nội dung của tiện ích, hiển thị trong bố cục để quản lý, không hiển thị trên website

Sau đó bật ON nút "Hiển thị trên website" rồi bấm nút Lưu để hoàn tất. 


Sau khi tạo xong, tiện ích sẽ hiển thị trên website như hình bên dưới: 

Ngoài ra, bạn cũng có thể Chỉnh sửa/Ẩn/Xóa tiện ích trong bố cục website bất cứ lúc nào.

- Chỉnh sửa: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích Thương hiệu >> cập nhật thông tin cần thay đổi >> bấm Lưu để lưu lại thông tin mới.

- Ẩn tiện ích: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích Brand >> OFF  nút "Hiển thị trên website" rồi bấm nút Lưu để hoàn tất. 


- Xóa tiện ích: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích  Thương hiệu  >> Xóa để xóa tiện ích khỏi bố cục website.

Chúc bạn thành công!