Thêm user và phân quyền user cho shop

Bạn có thể phân quyền cho user khác vào quản lý shop theo các bước sau đây:

Tại cửa sổ Dashboard, lựa chọn chức năng Cài đặt (1) >> Nhân viên (2) >> nhập email nhân viên (3) và quyền muốn phân (4) >> ấn Thêm để hoàn tất.

Lưu ý: Địa chỉ email được phân quyền phải là địa chỉ email đã đăng ký tài khoản trên Salekit.

Các quyền được phân cho nhân viên vào shop bao gồm:

+ Quyền Owner: Chủ sở hữu Shop, có toàn quyền trong Shop
+ Quyền Admin: Thêm bớt users, sales và các quyền khác tương tự Owner nhưng không xóa được Owner
+ Quyền Kế toán: Xem báo cáo đối soát SaleMall-Shop
+ Quyền Marketer: Xem thông tin đơn của toàn shop
+ Quyền Sale: Xem và xử lý đơn hàng
+ Quyền Kho: Quản lý kho, nhập xuất hàng hóa

 Chúc bạn thành công!