API tạo mới và cập nhật sản phẩm

Api cho phép tạo mới sản phẩm trên Salekit.com từ website của bạn

1. Tạo mới sản phẩm

Bạn sử dụng phương thức POST với URL và các tham số như dưới đây:

https://salekit.com/api/v1/product/create

Tất cả các request đến API service sẽ được xác thực theo giá trị "Token" trong header của request

Lấy giá trị Token tại đây

Method: POST

Header

Key Value
Content-Type application/json
Token TOKEN Shop

Nội dung param

Tên tham số Kiểu dữ liệu Bắt buộc Mô tả
name
String Tên sản phẩm
description String Không Mô tả ngắn sản phẩm
content String Không Nội dung chi tiết sản phẩm
type Int Phân loại: 0 - Sản phẩm, 1 - Dịch vụ, 2 - Khóa học
package_width Int Không Chiều rộng
package_length Int Không Chiều dài
package_height Int Không Chiều cao
weight Double Không Trọng lượng
sku String Không Mã sản phẩm
unit_price Double Không Giá gốc
price_sale Double Không Giá bán
unit_name String Không Đơn vị tính: Chiếc, cái,..
category_id Int Không ID Danh mục - Hướng dẫn
trademark Int Không ID nhà cung cấp - Hướng dẫn
photos Array Không

Mảng danh sách của sản phẩm

Ví dụ: [“https://photo.salekit.com/uploads/salekitdev_423d276f1606fcb7dcf4b1ad45f30518/8.jpg”]
slug
String Không

Url bài viết

seo_title
 
String Không

Tiêu đề Seo

seo_keyword
 
String Không

Keyword Seo

seo_description
 
String Không

Mô tả Seo

Response

Tham số Giá trị
status
200
msg OK
error false

Code mẫu

curl --location 'https://salekit.com/api/v1/product/create' 
--header 'Token: eyJ0eXAiOiJqd3QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOiIyMDIzLTEwLTE0VDE2OjQ3OjUwKzA3MDAiLCJzaG9wX2lkIjoiMTA0In0.OiE5QQKCFV3oHuvFvo2mPFhBXeC4aKToTrakt5V_udc' 
--header 'Content-Type: application/json' 
--header 'Cookie: ci_session=vkndv11244ff8btpomjf4tj9lseclgv7' 
--data '{
    "name": "Bình giữ nhiệt",
    "description": "Một sản phẩm của Fchat Co",
    "content": "Chi tiết về cách sử dụng sản phẩm này",
    "package_width": 10,
    "package_length": 15,
    "package_height": 20,
    "sku": "P01",
    "unit_price": 100000,
    "price_sale": 89000,
    "unit_name": "Chiếc",
    "photos": [
        "https://photo.salekit.com/uploads/salekitdev_423d276f1606fcb7dcf4b1ad45f30518/8.jpg"
    ]
}'

2. Cập nhật sản phẩm

Bạn sử dụng phương thức POST với URL và các tham số như dưới đây:

https://salekit.com/api/v1/product/update/?id={PRODUCT_ID}

Tất cả các request đến API service sẽ được xác thực theo giá trị "Token" trong header của request

Lấy giá trị Token tại đây

Method: POST

Header

Key Value
Content-Type application/json
Token TOKEN Shop

Param

Key Value
id ID sản phẩm trên Salekit.com

Body

Tên tham số Kiểu dữ liệu Bắt buộc Mô tả
name
String Không Tên sản phẩm
description String Không Mô tả ngắn sản phẩm
content String Không Nội dung chi tiết sản phẩm
package_width Int Không Chiều rộng
package_length Int Không Chiều dài
package_height Int Không Chiều cao
weight Double Không Trọng lượng
sku String Không Mã sản phẩm
unit_price Double Không Giá gốc
price_sale Double Không Giá bán
unit_name String Không Đơn vị tính: Chiếc, cái,..
category_id Int Không ID Danh mục
trademark Int Không ID nhà cung cấp
photos Array Không

Mảng danh sách của sản phẩm

Ví dụ: [“https://photo.salekit.com/uploads/salekitdev_423d276f1606fcb7dcf4b1ad45f30518/8.jpg”]
slug
String Không

Url bài viết

seo_title
 
String Không

Tiêu đề Seo

seo_keyword
 
String Không

Keyword Seo

seo_description
 
String Không

Mô tả Seo

Response

Tham số Giá trị
status
200
msg OK
error false

Code mẫu

curl --location 'https://salekit.com/api/v1/product/update/?id=303149' 
--header 'Token: eyJ0eXAiOiJqd3QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOiIyMDIzLTEwLTE0VDE2OjQ3OjUwKzA3MDAiLCJzaG9wX2lkIjoiMTA0In0.OiE5QQKCFV3oHuvFvo2mPFhBXeC4aKToTrakt5V_udc' 
--header 'Content-Type: application/json' 
--header 'Cookie: ci_session=1omilr7m8q6gi7d6h7oiv9a5uk25tb2v' 
--data '{
    "name": "Bình giữ nhiệt số 2",
    "category_id": 28539,
    "trademark_id": 769
}'