Api tạo mới và cập nhật Combo

Api cho phép tạo Combo trên Salekit.com từ website của bạn

1. Tạo mới

Bạn sử dụng URL và các tham số như dưới đây:

https://salekit.com/api/v1/combo/create

Tất cả các request đến API service sẽ được xác thực theo giá trị "Token" trong header của request

Lấy giá trị Token tại đây

Method: POST

Header

Key Value
Content-Type application/json
Token TOKEN Shop

Body

Tên tham số

Bắt buộc

Kiểu dữ liệu

Mô tả

name

String

Tên combo

description

Không

String

Mô tả Combo

price_sale

Double

Giá bán

products

Array

Mảng danh sách của sản phẩm

Ví dụ:

[

    {

        product_id: 1001,

        quantity: 1

    }

]

sku: Mã sản phẩm

product_id: ID sản phẩm trên Salekit

quantity: Số lượng sản phẩm trong Combo

 

Giá trị sku được sử dụng nếu product_id không được đưa vào

 

Response:

Field

Type

Desc

error

Boolean

true/false

msg

String

Thành công

data

Array

Thông tin dữ liệu Combo

combo_id: ID combo

token: ID link Combo

 

Code mẫu

curl --location 'https://salekit.com/api/v1/combo/create' \
--header 'Token: eyJ0eXAiOiJqd3QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOiIyMDIzLTEwLTE3VDE3OjA1OjA5KzA3MDAiLCJzaG9wX2lkIjoiODQxOGVhNjA2MGU4Yjc5NDY3ODM0ZTY3OTY4NThiZjEifQ.DdLB_en1H9Ms623zn3XLI3ryyhHsW7xWzLz_waG1jgU' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Cookie: ci_session=jt0p7sk3092mplhvsc8t0o192qp2ahpg' \
--data '{
    "name": "Giảm giá Boxing day",
    "website_id": 28186,
    "description": "Sản phẩm chỉ áp dụng trong ngày 24/12",
    "price_sale": 89000,
    "products": [
        {
            "product_id": 1907547,
            "quantity": 5
        }
    ]
}'

2. Cập nhật 

Bạn sử dụng phương thức với URL và các tham số như dưới đây:

https://salekit.com/api/v1/combo/update/?id={COMBO_ID}

Tất cả các request đến API service sẽ được xác thực theo giá trị "Token" trong header của request

Lấy giá trị Token tại đây

Method: POST

Header

Key Value
Content-Type application/json
Token TOKEN Shop

Param

Key Value
id ID Combo trên Salekit.com

Body

Tên tham số

Bắt buộc

Kiểu dữ liệu

Mô tả

name

String

Tên combo

description

Không

String

Mô tả Combo

price_sale

Double

Giá bán

products

Array

Mảng danh sách của sản phẩm

Ví dụ:

[

    {

        product_id: 1001,

        quantity: 1

    }

]

 

sku: Mã sản phẩm

product_id: ID sản phẩm trên Salekit

quantity: Số lượng sản phẩm trong Combo

 

Giá trị sku được sử dụng nếu product_id không được đưa vào

Response

Tham số Giá trị
status
200
msg OK
error false

 

Code mẫu

curl --location 'https://salekit.com/api/v1/combo/update?id=758' \
--header 'Token: eyJ0eXAiOiJqd3QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOiIyMDIzLTEwLTE3VDE3OjA1OjA5KzA3MDAiLCJzaG9wX2lkIjoiODQxOGVhNjA2MGU4Yjc5NDY3ODM0ZTY3OTY4NThiZjEifQ.DdLB_en1H9Ms623zn3XLI3ryyhHsW7xWzLz_waG1jgU' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Cookie: ci_session=jt0p7sk3092mplhvsc8t0o192qp2ahpg' \
--data '{
    "name": "Giảm giá Boxing day 2",
    "website_id": 28186,
    "description": "Sản phẩm chỉ áp dụng trong ngày 24/12/2023",
    "price_sale": 890000,
    "products": [
        {
            "product_id": 1907547,
            "quantity": 8
        }
    ]
}'