Danh sách danh mục

Trong bố cục website, Salekit cho phép bạn tạo được danh sách các danh mục để hiển thị trên website. Chỉ cần một thao tác bấm chọn vào một danh mục bất kì bạn có thể xem được rất nhiều thông tin bao gồm cả sản phẩm, bài viết,... trong danh mục đó.

Để tạo tiện ích "Danh sách danh mục", trên giao diện bố cục website, bạn bấm chọn nút Thêm tiện ích >> Danh sách danh mục và nhập các thông tin sau: 

- Tiêu đề: Tiêu đề ngắn gọn của tiện ích, sẽ hiển thị ở trên đầu tiện ích ở website

- Mô tả: Mô tả nội dung của tiện ích, hiển thị trong bố cục để quản lý, không hiển thị trên website

- Danh mục hiển thị: Lựa chọn danh mục chứa các thông tin mà bạn muốn hiển thị trên website. Có thể chọn một hoặc nhiều danh mục.

- Hiện thị: Hình ảnh danh mục, số lượng sản phẩm, Nút xem ngay.

- Danh mục/ dòng (Desktop): Bạn điền số lượng hiện thị danh mục trên website

Bạn điền đầy đủ thông tin sau đó bật ON nút "Hiển thị trên website" rồi bấm nút Lưu để hoàn tất. 

Sau khi tạo xong, tiện ích sẽ hiển thị trên website như hình bên dưới: 

Ngoài ra, bạn có thể Chỉnh sửa/xóa tiện ích này bất cứ lúc nào.

- Chỉnh sửa: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích "Danh sách danh mục" ở trong bố cục website >> nhập thông tin cần điều chỉnh >> Lưu để lưu lại các thông tin sau khi chỉnh sửa.

- Xóa: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích "Danh sách danh mục" ở trong bố cục website >> Xóa để xóa tiện ích khỏi website.

Chúc bạn thành công!