Api danh sách danh mục sản phẩm

Api cho phép tạo mới sản phẩm trên Salekit.com từ website của bạn

Danh sách danh mục

Bạn sử dụng phương thức GET với URL và các tham số như dưới đây:

https://salekit.com/api/v1/category

Tất cả các request đến API service sẽ được xác thực theo giá trị "Token" trong header của request

Lấy giá trị Token tại đây

Header

Key Value
Content-Type application/json
Token TOKEN Shop

Response

Tham số Giá trị
status
200
msg OK
error false

Code mẫu

curl --location 'https://salekit.com/api/v1/category' 
--header 'Token: eyJ0eXAiOiJqd3QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOiIyMDIzLTEwLTE0VDE2OjQ3OjUwKzA3MDAiLCJzaG9wX2lkIjoiMTA0In0.OiE5QQKCFV3oHuvFvo2mPFhBXeC4aKToTrakt5V_udc' 
--header 'Cookie: ci_session=1omilr7m8q6gi7d6h7oiv9a5uk25tb2v'