Tích hợp gọi API khi tạo User mới & Tag và lấy info

1. Api cho phép bạn tạo / cập nhật khách hàng qua salekit.com

a. Lưu thông tin 1 Contact

Sử dụng phương thức POST với URL và các tham số như dưới đây:

https://api.salekit.com/api/v1/audience/create

Tất cả các request đến API service sẽ được xác thực theo giá trị "Token" trong header của request

Lấy giá trị Token tại đây

Header

Key Value
Content-Type application/json
Token TOKEN

Tạo và lưu thêm tham số mới

- Cần tạo Custom Attribute

Trong Audience chọn 1 khách hàng -> Chỉnh sửa -> Thêm mới
Lưu ý:
Biến phải trùng với biến khai báo bên ZNS (Nếu bạn muốn gửi ZNS kèm theo các biến tạo mới). 

 

Nội dung param

Tên tham số Kiểu dữ liệu Bắt buộc Mô tả
full_name String

Họ tên khách hàng

VD: Nguyễn Văn A

email String

Email khách hàng

VD: customer@gmail.com

phone String Không

Số điện thoại khách hàng

VD: 0989123456

tag String Không

Tag khách hàng (nếu chưa có sẽ tự tạo mới)

VD: Đã mua, Khách hàng mới, ...

src String Không

Nguồn:

VD: chatbot

cid String không

Ai giới thiệu

Ví dụ ?cid=8a3dfbc1

(Chính là link affiliate)

un_tag String Không

Tag muốn hủy:

VD: Đã mua, Khách hàng mới, ...

gender String Không

Giới tính:

VD: Nam hoặc Nữ

address String Không

Địa chỉ:

VD: Cầu Giấy - Hà Nội

note String Không

Ghi chú:

VD: Khách hàng mới

custom_field  object Không

chứa các biến custom

VD :  {"madon":"12345" }

type integer Không

Loại khách hàng:

0: Customer

1: VIP

2: Lead

3: Partner

4: Reseller

5: Competitor

6: Affiliate

7: Other

 

Định dạng dữ liệu mẫu Api chứa data là chuỗi json:

{
    "full_name": "Khách hàng 01",
    "email": "khachhang01@gmail.com",
    "phone": "0985666555",
    "tag": "salekit.com"
}

Response

Tham số Giá trị
error false
msg Thành công

Code mẫu

curl --location --request POST 'https://api.salekit.com/api/v1/audience/create' 
--header 'Token: eyJ0eXAiOiJqd3QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOiIyMDIxLTEyLTE2VDEzOjU0OjA1KzA3MDAiLCJzaG9wX2lkIjoiYzllMTA3NGY1YjNmOWZjOGVhMTVkMTUyYWRkMDcyOTQifQ.LFXoO44-6iiCjniukh3RSOu_yKSKy8oUcYlqDdbWFMM' 
--header 'Content-Type: application/json' 
--header 'Cookie: ci_session=ql0qo1u9jf7p37k8pviq9a3m30372dke' 
--data-raw '{
    "full_name": "Khách hàng 01",
    "email": "khachhang01@gmail.com",
    "phone": "0985666555"
}'

 

b. Lưu thông tin nhiều contact

Lưu nhanh thông tin một mảng danh sách Contact truyền các tham số sau:

[ {customer1}, {customer2},.. ]
Trong đó {customer1}, {customer2} là mảng dữ liệu của 1 Contact cần thêm ở bước 1.a
Tối đa 50 khách hàng / request
 
Code mẫu
curl --location 'https://api.salekit.com/api/v1/audience/create' \
--header 'Token: eyJ0eXAiOiJqd3QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOiIyMDIzLTEwLTE3VDA5OjA5OjA3KzA3MDAiLCJzaG9wX2lkIjoiMmEzOGE0YTkzMTZjNDllNWE4MzM1MTdjNDVkMzEwNzAifQ.yg-R9iyD94kkrOrFD9PANQpeBRRhkJorYxJzLr0D_V8' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Cookie: ci_session=jf39d43aem9ja7e94bsetpf5ndfsfhsi' \
--data-raw '[
    {
        "full_name": "Demo",
        "email": "customer@gmail.com",
        "phone": "0989123456",
        "note": "Ghi chú"
    },
    {
        "full_name": "Demo2",
        "email": "customer2@gmail.com",
        "phone": "0989123457",
        "note": "Ghi chú2"
    }
]'

 

2. Lấy thông tin chi tiết khách hàng

Sử dụng phương thức GET với URL và các tham số như dưới đây:

https://api.salekit.com/api/v1/contact/get?phone=xxx&email=yyy&token

Lấy giá trị Token tại đây

Nội dung param

Tên tham số Kiểu dữ liệu Bắt buộc Mô tả
token String

Token kết nối với Shop

email String Có/Không

Email khách hàng

Nếu không có phone thì email là bắt buộc

phone String Có/Không

Số điện thoại khách hàng

Nếu không có email thì phone là bắt buộc

Response

Tham số Giá trị
error false
msg Thành công
status 200
data

Mảng thông tin khách hàng

Code mẫu

curl --location 'https://api.salekit.com/api/v1/contact/get?phone=0912345678&email=abc%40gmail.com&token=Azbsdsdgfzzzz' 
--header 'Cookie: ci_session=22f4df811399c517f70211351679fee55fad5b0c'