Quản lý giảng viên

Để thêm giảng viên giảng dạy khóa học, tại màn hình Dashboard, bạn bấm chọn mục Khóa học >> Giảng viên

Một popup hiển thị, bạn nhập các thông tin của giảng viên bao gồm:

- Hình ảnh giảng viên

- Tên giảng viên

- Chức vụ của giảng viên

- Giới thiệu: nội dung giới thiệu ngắn gọn về giảng viên như trình độ học vấn, kinh nghiệm, ....

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn bấm nút Lưu để hoàn tất.

Bạn cũng có thể Chỉnh sửa hoặc Xóa thông tin giảng viên bất cứ lúc nào.

- Để chỉnh sửa thông tin giảng viên, bạn bấm vào biểu tượng ở giảng viên cần thay đổi thông tin >> nhập thông tin mới của giảng viên >> Bấm Lưu để lưu lại nội dung vừa nhập.

- Để xóa giảng viên khỏi shop, bạn bấm vào biểu tượng ở  giảng viên cần xóa.

Chúc bạn thành công!