Image Slider

Tiện ích Image Slider giúp người dùng tạo danh sách ảnh hiển thị lần lượt, tự động chạy trên website. 

Để sử dụng tiện ích này, tại giao diện bố cục website, bạn bấm chọn Thêm tiện ích >> Image Slider 

Một popup hiển thị, bạn nhập các thông tin bao gồm: 

- Tiêu đề: tiêu đề ngắn gọn của tiện ích, hiển thị ở bên trên danh sách ảnh trên website

- Chọn loại ảnh muốn hiển thị: bạn có thể chọn Ảnh Slider/Ảnh Banner/ Ảnh thương hiệu

Nếu bạn chưa biết tạo Ảnh Slider/Ảnh Banner/ Ảnh thương hiệu thì xem hướng dẫn tại đây.

Sau đó, bạn bật ON nút "Hiển thị trên website" rồi bấm nút Lưu để hoàn tất. 

Sau khi tạo xong, tiện ích sẽ hiển thị trên website như hình bên dưới: 

Ngoài ra, bạn có thể Chỉnh sửa/xóa tiện ích này bất cứ lúc nào.

- Chỉnh sửa: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích Image Slider ở trong bố cục website >> nhập thông tin cần điều chỉnh >> Lưu để lưu lại các thông tin sau khi chỉnh sửa.

- Xóa: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích Image Slider ở trong bố cục website >> Xóa để xóa tiện ích khỏi website.

Chúc bạn thành công!