Api tạo mới và cập nhật đơn hàng

Api cho phép tạo đơn hàng trên Salekit.com từ website của bạn

1. Tạo mới

Bạn sử dụng phương thức với URL và các tham số như dưới đây:

https://salekit.com/api/v1/order/create

Tất cả các request đến API service sẽ được xác thực theo giá trị "Token" trong header của request

Lấy giá trị Token tại đây

Method: POST

Header

Key Value
Content-Type application/json
Token TOKEN Shop

Body

Tên tham số

Bắt buộc

Kiểu dữ liệu

Mô tả

website_id

Không

String

ID website đặt hàng

total_price

Double

Tổng tiền hàng

discount

Không

Double

Số tiền giảm giá

total_pay

Double

Thu khách hàng

revenue

Không

Double

Doanh thu đơn hàng

ship_fee

Không

Double

Phí ship

pay_fee

Không

Double

Phí thanh toán

full_name

String

Tên khách hàng

phone

String

Số điện thoại người đặt hàng

email

Không

String

Email

ref

Không

String

Người giới thiệu

ref_sub

Không

String

Mã thành viên giới thiệu, nếu Ref là Network

src

Không

String

Nguồn giới thiệu

province_id

Không

Int

Mã tỉnh thành

district_id

Không

Int

Mã quận huyện

ward_id

Không

Int

Mã phường xã

address

Không

String

Địa chỉ đặt hàng

store_id

Không

Int

ID Kho hàng

pay_type

Không

Int

Kiểu thanh toán

pay_status

Không

Int

Trạng thái thanh toán

0: Chưa thanh toán

1: Đã thanh toán

pay_time

Không

Timestamp

Thời gian thanh toán

commission

Không

Double

Số tiền hoa hồng

status

Y

Trạng thái xử lý đơn hàng

0: Chờ xử lý
1: Đang xử lý
2: Đang giao
3: Thành công
4: Hủy
5: Xóa đơn
6: Hoàn đơn
7: Hoàn tiền

sale_id

Không

Int

ID Sale trên Salekit

note

Không

String

Ghi chú đơn hàng

products

Array

Mảng danh sách của sản phẩm

Ví dụ:

[

    {

        product_id: 1001,

        quantity: 1

    }

]

sku: Sử dụng nếu không truyền product_id

product_id: ID sản phẩm trên Salekit

quantity: Số lượng sản phẩm

 

Response:

Field

Type

Desc

error

Boolean

true/false

msg

String

Thành công

id

Int

Mã đơn hàng

data

Array

Thông tin dữ liệu đơn hàng

 

Code mẫu

curl --location 'https://salekit.com/api/v1/order/create' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Token: eyJ0eXAiOiJqd3QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOiIyMDIzLTEwLTE3VDE3OjA1OjA5KzA3MDAiLCJzaG9wX2lkIjoiODQxOGVhNjA2MGU4Yjc5NDY3ODM0ZTY3OTY4NThiZjEifQ.DdLB_en1H9Ms623zn3XLI3ryyhHsW7xWzLz_waG1jgU' \
--header 'Cookie: ci_session=gqroh04pg8bp3u1nv5s3geelkm25ggav' \
--data-raw '{
    "full_name": "Phạm Thuần Nhân",
    "email": "thuannhan@gmail.com",
    "phone": "0988999885",
    "address": "12 Cầu Giấy",
    "total_price": 100000,
    "discount": 20000,
    "total_pay": 80000,
    "ship_fee": 10000,
    "pay_fee": 5000,
    "ref": "kaiba",
    "src": "fchat",
    "province_id": 1,
    "district_id": 5,
    "ward_id": 160,
    "pay_type": 3,
    "status": 2,
    "sub_status": 23,
    "note": "Đơn đang được giao đi",
    "products": [
        { "product_id": 1912233, "quantity": 2}
    ]
}'

2. Cập nhật 

Bạn sử dụng phương thức với URL và các tham số như dưới đây:

https://salekit.com/api/v1/order/update/?id={ORDER_ID}

Tất cả các request đến API service sẽ được xác thực theo giá trị "Token" trong header của request

Lấy giá trị Token tại đây

Method: POST

Header

Key Value
Content-Type application/json
Token TOKEN Shop

Param

Key Value
id ID đơn hàng trên Salekit.com

Body

Tên tham số

Bắt buộc

Kiểu dữ liệu

Mô tả

total_price

Không

Double

Tổng tiền hàng

discount

Không

Double

Số tiền giảm giá

total_pay

Không

Double

Thu khách hàng

revenue

Không

Double

Doanh thu đơn hàng

ship_fee

Không

Double

Phí ship

pay_fee

Không

Double

Phí thanh toán

full_name

Không

String

Tên khách hàng

phone

Không

String

Số điện thoại người đặt hàng

email

Không

String

Email

ref

Không

String

Người giới thiệu

ref_sub

Không

String

Mã thành viên giới thiệu, nếu Ref là Network

province_id

Không

Int

Mã tỉnh thành

district_id

Không

Int

Mã quận huyện

ward_id

Không

Int

Mã phường xã

address

Không

String

Địa chỉ đặt hàng

store_id

Không

Int

ID Kho hàng

pay_type

Không

Int

Kiểu thanh toán

pay_status

Không

Int

Trạng thái thanh toán

0: Chưa thanh toán

1: Đã thanh toán

pay_time

Không

Timestamp

Thời gian thanh toán

commission

Không

Double

Số tiền hoa hồng

note

Không

String

Ghi chú đơn hàng

sale_id

Không

Int

ID Sale trên Salekit

products

Không

Array

Mảng danh sách của sản phẩm

Ví dụ:

[

    {

        product_id: 1001,

        quantity: 1

    }

]

sku: Sử dụng nếu không truyền product_id

product_id: ID sản phẩm trên Salekit

quantity: Số lượng sản phẩm

Response

Tham số Giá trị
status
200
msg OK
error false

 

Code mẫu

curl --location 'https://salekit.com/api/v1/order/update?id=235584' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Token: eyJ0eXAiOiJqd3QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOiIyMDIzLTEwLTE3VDE3OjA1OjA5KzA3MDAiLCJzaG9wX2lkIjoiODQxOGVhNjA2MGU4Yjc5NDY3ODM0ZTY3OTY4NThiZjEifQ.DdLB_en1H9Ms623zn3XLI3ryyhHsW7xWzLz_waG1jgU' \
--header 'Cookie: ci_session=gqroh04pg8bp3u1nv5s3geelkm25ggav' \
--data '{
    "full_name": "Phạm Thuần Nhân 2",
    "address": "12 Cầu Giấy 2"
}'