API danh sách nhà cung cấp

Danh sách nhà cung cấp

Bạn sử dụng phương thức GET với URL và các tham số như dưới đây:

https://salekit.com/api/v1/supplier

Tất cả các request đến API service sẽ được xác thực theo giá trị "Token" trong header của request

Lấy giá trị Token tại đây

Header

Key Value
Content-Type application/json
Token TOKEN Shop

Response

Tham số Giá trị
status
200
msg OK
error false

Code mẫu

curl --location 'https://salekit.com/api/v1/trademark' 
--header 'Token: eyJ0eXAiOiJqd3QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOiIyMDIzLTEwLTE0VDE2OjQ3OjUwKzA3MDAiLCJzaG9wX2lkIjoiMTA0In0.OiE5QQKCFV3oHuvFvo2mPFhBXeC4aKToTrakt5V_udc' 
--header 'Cookie: ci_session=1omilr7m8q6gi7d6h7oiv9a5uk25tb2v'