[Chủ shop] Quản lý đơn hàng của các cấp AFF

Chủ shop có thể quản lý được tất cả các đơn hàng mà các cấp Aff đã giới thiệu. Từ đó, bạn có thể theo dõi và thống kê được hiệu quả của các Aff.

Đơn hàng sẽ được thống kê theo webiste nên để quản lý đơn từ các cấp Affiliate trên Salekit, tại màn hình quản lý website, bạn vào mục Affiliate >> Đơn hàng.

quan-ly-aff-1

Tại đây, bạn có thể thực hiện các hành động sau: 

- Tìm kiếm nhanh đơn hàng: bằng cách nhập Mã đơn/Họ tên sau đó bấm nút Tìm kiếm

quan-ly-aff-2

- Quản lý đơn AFF theo Ngày tạo đơn: Hệ thống sẽ lọc và hiển thị danh sách các đơn hàng theo khoảng thời gian mà bạn đã lựa chọn.

quan-ly-aff-3

- Quản lý đơn theo Trạng thái đơn hàng: Hệ thống sẽ lọc và hiển thị danh sách các đơn hàng theo trạng thái Đơn hàng mà bạn đã lựa chọn. Có 5 trạng thái đơn hàng mà bạn có thể lựa chọn bao gồm: Chưa xử lý, Đang xử lý, Đang giao hàng, Thành công, Đã hủy, Trả lại, Hoàn hàng và Đã xóa.

quan-ly-aff-4

- Quản lý đơn theo Trạng thái thanh toán: bao gồm Chưa thanh toán, Đã thanh toán, Đã tạm ứng, Miễn phí và Hủy. Sau khi lựa chọn Trạng thái, hệ thống sẽ tự động lọc ra và hiển thị danh sách đơn hàng.

quan-ly-aff-5

Ngoài ra, bạn cũng có thể xuất danh sách đơn hàng của affiliate ra file Excel để theo dõi bằng cách bấm nút Xuất file.

Chúc bạn thành công!